Bella (30)

Translain uudistuk­sessa on turvattava intersu­ku­puo­listen lasten oikeudet

Artikkeli on julkaistu alun perin 26.10.2021 Vihreiden sivuilla yhdessä Mirka Soinikosken ja Iiris Suomelan kanssa.
Tänään 26.10. vietetään intersukupuolisuuden päivää. Suomessa syntyy vuosittain arviolta 250–850 intersukupuolista lasta, joiden sukuelimet, hormonit tai kromosomit eivät ole tyypilliset joko mies- tai naissukupuolelle. Useat ihmisoikeusjärjestöt ja -tahot ovat toistuvasti huomauttaneet, että Suomen olisi varmistettava, että intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti tarpeeton sukuelinkirurgia lopetetaan. Vaadimme, että asiasta olisi säädettävä mahdollisimman pian translain uudistuksen yhteydessä ja turvattava lasten itsemääräämisoikeus.

YK:n arvioiden mukaan jopa 1,7 prosenttia väestöstä on intersukupuolisia. Intersukupuolisuus on osa normaalia sukupuolisuuden variaatiota, eikä intersukupuolisuus määrittele henkilön sukupuoli-identiteettiä. Silti Suomessa tehdään lapsille sukuelinkirurgisia toimenpiteitä ja annetaan hormonihoitoja, jotka eivät ole lapsen terveyden kannalta välttämättömiä, vaan puhtaasti kosmeettisia.

Intersukupuolisten lasten kosmeettiset leikkaukset loukkaavat lasten itsemääräämisoikeutta. Leikkaukset aiheuttavat arpeutumista, erogeenisen tunnon menetystä ja kipua. Ne saattavat johtaa lapsettomuuteen. Tilanne on hyväksymätön ihmisoikeuksien näkökulmasta.

Kansainväliset kokemukset osoittavat, että pelkällä terveydenhuollon yleislainsäädännöllä tai rikoslailla ei ole pystytty suojelemaan intersukupuolisten lasten oikeuksia – puhumattakaan terveydenhuoltohenkilökunnan koulutuksista tai suosituksista.

Translakiuudistuksen yhteydessä tarkastellaan intersukupuolisten lasten hoitokäytäntöjä. Lasten oikeuksien toteutumisella on kiire. Siksi näemme, Suomen on varmistettava translaissa, että intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti tarpeeton sukuelinkirurgia lopetetaan.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja luovutaan pienten lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta. Tästä huolimatta sosiaali- ja terveysministeriön STM translakia valmistellut virkahenkilötyöryhmä ei nähnyt tarpeelliseksi tehdä lainsäädännöllisiä muutoksia intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. Virkahenkilötyöryhmän näkemyksen mukaan voimassa oleva lainsäädäntö turvaa riittävästi intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden.

Valmistelussa esitetyt keinot intersukupuolisten lasten suojelemiseksi ovat riittämättömiä. Intersukupuolisten ihmisoikeudet ISIO ry, Lastensuojelun keskusliitto, Amnestyn Suomen osasto, Seta, Suomen Unicef, Sateenkaariperheet ry, Translasten ja -nuorten perheet ry ja Trasek ry ovat ilmaisseet huolensa intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden toteutumisesta translaissa.

Useat tahot ovat suositta­neet Suomelle muutosta intersu­ku­puo­listen hoitokäy­tön­töihin

Suomi on jäljessä muusta Euroopasta intersukupuolisten oikeuksien toteutumisessa. Intersukupuolisten lasten suojelusta on säädetty lailla Saksassa, Islannissa, Maltalla ja Portugalissa. YK:n ihmisoikeuskomitea antoikin Suomelle suosituksen aiheesta äskettäin.

Intersukupuolisten lasten sukuelinten silvonnasta (IGM) on sitouduttu luopumaan EU:n lapsen oikeuksien strategiassa sekä LHBTIQ-strategiassa. Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA on suosittanut jo vuonna 2015, että jäsenvaltiot välttäisivät intersukupuolisten ihmisten tahdonvastaisia ”sukupuolta normalisoivia” lääketieteellisiä hoitoja. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on niin ikään antanut 2017 päätöslauselman, jossa jäsenvaltioita kannustetaan kieltämään intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti tarpeeton sukuelinkirurgia.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on vuonna 2016 tehnyt kannanoton asiasta. Sen mukaan intersukupuolisten lasten hoidossa tulisi toteutettaa mahdolliset ulkoisia sukupuoliominaisuuksia muokkaavat toimenpiteet vasta, kun lapsi kykenee itse määrittelemään sukupuolensa. Myös lapsiasiavaltuutettu ja tasa-arvovaltuutettu ovat toistuvasti huomauttaneet intersukupuolisiin lapsiin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista.

Tilanteeseen on tultava muutos. STM:n virkahenkilötyöryhmän tämän hetkinen näkemys on vastoin ihmisoikeus- ja lapsitoimijoiden huomautuksia. Työryhmä piti kuitenkin mahdollisena, että sukupuoliominaisuuksia muokkaavien tarpeettomien toimenpiteiden kiellosta voitaisiin säätää sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden asemaa ja oikeuksia koskevassa erityislaissa. Lisäksi henkilökohtaisen koskemattomuuden suojan tarkentamista voitaisiin harkita asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevassa lainsäädäntöhankkeessa.

Esitämme, että intersukupuolisten lasten oikeuksien vahvistamisesta säädetään nyt translain uudistuksen yhteydessä. Asia on jo nyt käsittelyssä lakimuutoksen yhteydessä ja translain uudistamisen seuranta- ja arviointityöryhmässä on Intersukupuolisten ihmisoikeudet ISIO ry:n edustus. Jos lakia ei säädetä nyt, on uhkana, että ihmisoikeuksia parantava laki jää tekemättä. Nyt on aika toimia.

Vihreät kansanedustajat Bella Forsgrén, Mirka Soinikoski ja Iiris Suomela jättivät asiasta kirjallisen kysymyksen 25.10.2021.

Bella_SMALL_26

Lapsen oikeudet koskevat myös transtaus­taisia lapsia ja nuoria – itsemää­rä­mi­soi­keutta kunnioit­ta­valla translain uudistuk­sella on kiire

Artikkeli on alunperin julkaistu 20.4.2021 Vihreiden sivuilla yhteiskirjoituksena Iiris Suomelan kanssa.
Jokaisella on oikeus olla oma itsensä. Kuitenkaan Suomen lainsäädäntö ei turvaa tätä transtaustaisille lapsille ja nuorille. Sukupuoli-identiteetti on monelle selvä jo varhaisesta lapsuudesta. Nykyinen lainsäädäntö, hoitokäytänteet ja yleinen ilmapiiri altistavat sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret syrjinnälle sekä väkivallalle. Transyhteisö on odottanut jo liian kauan translain päivittämistä jokaisen itsemääräämisoikeutta ja fyysistä koskemattomuutta kunnioittavaksi. Tilanne ei voi jatkua näin.

YK:n ihmisoikeuskomitea antoi huhtikuun alussa Suomelle suosituksen translain uudistamiseksi. Komitea esitti Suomelle huolensa, että sukupuolen juridinen vahvistaminen ei olisi jatkossakaan mahdollista alaikäisille, mikäli translain uudistus toteutetaan hallitusohjelmassa kaavaillulla tavalla. Myös suomalainen transyhteisö on esittänyt perustellusti huolensa siitä, jättääkö translain uudistus alaikäiset pulaan. Oikeus olla -kansalaisaloite sai hiljattain täyteen vaaditut 50 000 allekirjoitusta kahdessa päivässä. Nyt allekirjoittajien määrä on jo yli 60 000. Viesti on selvä: translain uudistuksessa on huomioitava niin ihmisoikeudet kuin lapsen oikeudet.

Hallitusohjelman linjauksissa on paljon hyvää: Esimerkiksi transihmisten ihmisoikeuksia törkeällä tavalla loukkaava vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä juridisen sukupuolen korjaamisen ehtona poistetaan. Sukupuolen juridinen vahvistaminen erotetaan kokonaan lääketieteellisistä hoidoista. Tämä tarkoittaa, että jatkossa väestörekisterin sukupuolimerkinnän voisi vahvistaa ilman edellytystä tietyistä lääketieteellisistä hoidoista.

Translain kokonaisuudistusta on odotettu aivan liian pitkään. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan uudistusta, mutta se etenee myöhässä. Lain valmisteluun luvattiin maaliskuussa nimittää työryhmä. Nimityksen etenemisestä ei kuitenkaan ole julkista tietoa. Tämä on omiaan lisäämään sekä väärää tietoa että hämmennystä transyhteisössä. Millainen uudistuksesta on tulossa ja painaako transyhteisön sana siinä?

Miksi on niin tärkeää, että lapset ja nuoret ovat mukana translain uudistuk­sessa?

Hallitusohjelman mukaan “sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö”. Pelkona on, että translapset ja nuoret eivät voi jatkossakaan vahvistaa juridista sukupuoltaan ennen täysi-ikäisyyttä. Hallitusohjelman kirjauksista riippumatta Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja syrjinnän kielto. Vihreät ovat pitäneet tärkeänä, että translakia uudistaessa huomioidaan translasten ja -nuorten oikeudet.

Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta, joka korostaa lapsen edun ensisijaisuutta. Tämä koskee myös translain uudistusta. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on ilmaissut jo vuonna 2014, että sukupuolivähemmistöön kuuluvien alaikäisten itsemääräämisoikeuden toteutumisessa on esteitä: erityisesti intersukupuolisten lasten ja translasten itsemääräämisoikeus uhkaa jäädä toteutumatta. Translapset kohtaavat edellä kuvatusti vaikeuksia hakeutuessaan transerityisen terveydenhuollon ja tuen piiriin. Samalla heihin kohdistuu aiemmin mainitut sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen rajoitukset.

Tiedämme THL:n tutkimuksista, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kertovat muita nuoria useammin kokeneensa koulukiusaamista ja fyysistä uhkaa. Transnuorista psyykkistä väkivaltaa ovat kokeneet lähes kaikki ja fyysistä väkivaltaa noin puolet. Vanhentuneet ja kapeat käsitykset sukupuolesta ylläpitävät sukupuolivähemmistöihin kuuluviin lapsiin kohdistuvaa kohdistuvaa rakenteellista ja suoraa väkivaltaa.

Mielenterveysongelmat ovat yleisiä erityisesti sukupuoliristiriitaa kokevilla lapsilla. Noin puolet suomalaisista transnuorista on ajatellut itsemurhaa. Tähän on reagoitava. Lasten ja nuorten on voitava osallistua heitä koskevan lainsäädännön valmisteluun. Asia on varsin yksiselitteinen lapsen oikeuksien näkökulmasta: on kestämätöntä, jos lasten ja nuorten asema jätetään yhtä huonoksi kuin nyt. Translaista tulee tehdä kerralla hyvä.

Ihmisoikeuksista ei ole varaa tinkiä, eikä niiden turvaamisessa voi aikailla. Suomella on velvollisuus edistää lasten ja nuorten parasta mahdollista terveydentilaa. Voimme rehellisesti todeta, että translasten kohdalla olemme epäonnistuneet asiassa. Vielä on kuitenkin mahdollisuus korjata tilanne.

Vihreiden kansanedustajat Bella Forsgrén ja Iiris Suomela jättivät viime viikolla kirjallisen kysymyksen translain uudistuksen etenemisestä sekä lapsen oikeuksien toteutumisesta lakiuudistuksessa.