BellaForsgren_0094lowres

Menestyminen vaatii investointeja tieteeseen ja tutkimukseen

Tulevaisuuden kilpailukyky varmistetaan ainoastaan vahvalla osaamisella ja laadukkaalla tutkimuksella. Business Finlandin viime vuonna tekemän kyselyn perusteella tutkimus-, kehitys-, ja innovaatioinvestointeja (TKI) jarruttaa tällä hetkellä eniten sopivan osaamisen puute. Selvityksessä 35 prosenttia vastaajista katsoi osaajien saatavuuden olevan Suomessa kilpailijamaita heikommalla tasolla. Myös julkinen rahoitus koettiin puutteelliseksi ja sen periaatteet liian ennakoimattomiksi.

Kuluvalla hallituskaudella tiedeleikkausten sarja katkaistiin ja TKI-rahoituksen suunta käännettiin nousujohteiselle uralle. Vuoden 2009 tason saavuttamiseen on vielä matkaa ja tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan kasvua sekä julkisessa että yksityisessä rahoituksessa. Tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa TKI-rahoituksesta tulee yrityksiltä itseltään. Yksityisen rahoituksen määrän kasvattamiseksi on verotusta kehitettävä erityisesti vihreän talouden investointeihin kannustavaksi.

Vastuuta tulevaisuudesta ei voi heittää ainoastaan yritysten varaan vaan myös julkisen rahoituksen määrää on nostettava ja se on suunnattava korkeakoulutukseen ja  perustutkimukseen. Perustutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, joka ei pyri suoraan ratkaisemaan tiettyä käytännöllistä ongelmaa vaan kumpuaa tieteenalojen sisäisestä kehittymisestä ja uteliaisuudesta uusia avauksia kohtaan. Soveltava tutkimus sen sijaan hakee tieteen keinoin ratkaisuja yhteiskunnalliseen tai tekniseen kysymykseen. Kumpaakin tutkimusta tarvitaan uusien tieteellisten läpimurtojen ja innovaatioiden perustaksi.

Rahoituksen ohjaaminen pelkästään soveltavaan tutkimukseen kaventaa tieteen tekemisen horisonttia. Jos tutkimuksen tuloksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia on pystyttävä esittämään jo rahoituksen hakuvaiheessa, on vaarana, että rohkeat avaukset jäävät tekemättä. Viime vuosina olemme lukuisia kertoja saaneet huomata, että ympäröivän maailman ennakoiminen on joskus mahdotonta. Siksi tarvitsemme myös tutkimusta, joka ei ainoastaan reagoi ympäröivään yhteiskuntaan vaan etsii vastauksia ennakoivasti.

Rahoituksen kohdentaminen on jätettävä tutkimuksen ammattilaisten päätettäväksi. Jatkuvasti vaihtuvat rahoitusmallit ja niihin reagoiminen kaventavat korkeakoulujen mahdollisuutta panostaa tulevaisuuden kannalta merkittäviin uusiin avauksiin ja perustutkimukseen. Korkeakouluja ei tule nähdä ainoastaan tutkintoautomaatteina vaan on muistettava, että niiden tehtävä perustuu aallon harjalla tehtävään huippututkimukseen.

Suomen talouden kestävä kasvu kumpuaa osaamisesta ja tieteellisistä läpimurroista ja niiden perusteella tehdyistä uusista innovaatioista. Tarvitsemme onnistuaksemme laadukasta perustutkimusta ja tieteen rohkeaa soveltamista. Myös TKI-rahoituksen kasvattaminen on mahdollista julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

Bella_SMALL_5

Pätevä tiede vaatii kunnon koulutusjärjestelmän

Artikkeli on julkaistu alun perin 28.8.2021 Keskisuomalaisessa.
Viime päivinä on keskusteltu paljon tutkimuksen rahoituksesta. Eikä suotta.

Tutkittuun tietoon pitäisi nyt satsata enemmän kuin koskaan. 

Tarvitsemme tutkimusta kipeästi ilmastokriisin ratkaisemiseen. Tulevia pandemioita torjutaan juuri tutkimuksen avulla. Moni aivan arkinen asia tai keksintö nojaa alun perin perustutkimukseen. Uusia innovaatioita ei löydy ilman pitkäjänteistä panostusta perustason tietämykseen.

Keskustelujen erityisenä huolena on ollut Suomen Akatemian rahoitus. Pian alkavassa kehysriihessä esityksenä on, Suomen Akatemialta leikattaisiin 40 miljoonan euroa. Tällä olisi suora vaikutus siihen, voiko Suomen Akatemia myöntää tutkimusrahoitusta useammaksi vuodeksi.

Leikkauksesta ei kuitenkaan ole vielä tehty hallituksen päätöstä, eikä Vihreät ole tällaiseen sitoutunut. Vihreiden selvä tavoite on neuvotteluissa, että hallituksen budjettiriihessä Suomen Akatemian myöntövaltuudet saadaan palautettua kuluvan vuoden tasolle. Tämä tarkoittaa niihin noin 40 miljoonan euron lisäystä.

On kuitenkin totta, että vaikka tämän vuoden osalta tilanne saataisiin turvattua, on ensi vuonna edessä hallituksessa alustavasti sovittu 35 miljoonan euron leikkaus tieteeseen. Rehellisyyden nimissä päätös oli huono ja se olisi pitänyt kyetä estämään. Asiasta keskustellaan tarkemmin ensi vuonna ja toivottavasti tuolloin löytyisi keino kumota se.

Suomen Akatemian kokonaistilanne on siis epävarma. Taustalla on Veikkaus-voittovarojen pienentyminen. Se vaikuttaa suoraan Suomen Akatemian rahoitukseen, mutta myös monen muun instituution ja järjestön rahoitukseen. Hallituksen onkin määrä sopia tämän vuoden loppuun mennessä uudesta rahoitusmallista. 

Lukuisat suomalaiset toimijat ansaitsevat selvyyttä tilanteeseen. Siksi hallituksen sovulla uudesta rahoitusmallista Veikkauksen varojen tilalle on kiire. Rahoituksen siirtämistä yleisiin budjettivaroihin tulee harkita vakavasti. Ratkaisun pitää olla kestävä ja rahoituksen on oltava kaikille toimijoille ennakoitavaa.

Suomen Akatemian tämän hetkinen tilanne onkin vain yksi – vaikkakin olennainen – palanen kokonaisuudessa. Hallitusohjelmassa on sitouduttu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen tason nostamiseen kohti neljää prosenttia bruttokansantuotteesta. Tuota kohti meidän on kuljettava pitkäjänteisesti, jos aiomme pärjätä globaalissa maailmassa ja olla vihreän siirtymän edelläkävijöitä.

Työtä vaaditaan paljon, jos mielimme tutkimusmaailman huipulle. Tutkimuksen pohjaa on nakerrettu jo pidemmän aikaa. Laadukas tutkimus nimittäin vaatii laadukasta koulutusjärjestelmää – varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Iso ongelma on, että koulutuksesta oli leikattu useilla vaalikausilla – kaikkien puolueiden toimesta. Edellisellä hallituskaudella tilanne kuitenkin paheni merkittävästi, kun koulutuksesta leikattiin miljardi euroa. Hallituksella on nyt iso työ paikata edes viimeisimmät leikkaukset.

Koemmekin nahoissamme leikkauksien lyhyen että pitkän aikavälin vaikutukset. Tarvitsemme isoja ja pysyviä panostuksia perusopetukseen, jotta pystymme vastaamaan oppilaiden kasvaneeseen tuen tarpeeseen. Amiksiin tarvitaan lisää opettajia. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on pienennettävä, mutta se ei onnistu mikäli emme saa ratkottua alaa vaivaavaa henkilöstöpulaa.

Kelkan kääntämisessä kestää tovi, eikä vallitseva koronatilanne ainakaan helpota asiaa. Paljon on kuitenkin tehty.

Tällä kaudella on päätetty merkittävistä avustuksista kaikille koulutusasteille koronakriisin ja etäopetuksen vaikutusten paikkaamiseen. Hallitus on ollut muutoinkin ahkera koulutuksen ja tutkimuksen puolustamisessa ja aiempien leikkausten paikkaamisessa. 

Käytännössä koulutuksen ja tutkimuksen pysyvään rahoitukseen on päätetty korotuksista jo 600 miljoonan euron edestä. Tämän lisäksi hallitus on tänä sekä viime vuonna kasvattanut määräaikaista rahoitusta noin 500 miljoonalla eurolla molempina vuosina.

On meidän tehtävämme varmistaa, että suunta pysyy sellaisena – vähenivät Veikkaus-varat tai eivät.